1. Giới thiệu về Chính sách bảo mật thông tin

  1. Giới thiệu về Chính sách bảo mật thông tin


  Article Summary

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  Có hiệu lực từ ngày 01/6/2023 

  Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam và các đơn vị, chi nhánh, công ty liên quan đến Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) điều hành website Batdongsan.com.vn (sau đây gọi tắt là “Website”) và ứng dụng của Batdongsan.com.vn (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng”).

  Chính sách Bảo mật này (cùng với bất kỳ điều khoản hợp đồng nào khác áp dụng giữa Bạn và Chúng tôi) quy định cách Chúng tôi sử dụng, tiết lộ hoặc/và xử lý Thông tin (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân) mà Chúng tôi thu thập từ Bạn hoặc Bạn cung cấp cho Chúng tôi. Chính sách Bảo mật này cũng đưa ra các loại Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi thu thập, cách Chúng tôi giữ an toàn, cũng như cách Bạn có thể truy cập hoặc thay đổi Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu giữ bởi Chúng tôi. 

  Vui lòng đọc kỹ để hiểu chính sách của Chúng tôi và áp dụng phù hợp liên quan đến Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và cách mà Chúng tôi xử lý Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân. Chính sách bảo mật này gắn liền với các điều khoản sử dụng dịch vụ và bất kỳ tài liệu nào khác áp dụng cho dịch vụ mà Bạn đang sử dụng.

  Trừ khi bị hạn chế bởi pháp luật Việt Nam, bằng các sử dụng, hoặc tương tác với Chúng tôi thông qua Website, Ứng dụng, các trang mạng xã hội, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý rằng bất kỳ hoặc/và toàn bộ Thông tin bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến Bạn được Chúng tôi thu thập theo thời gian có thể được sử dụng, xử lý, hoặc/và tiết lộ cho các mục đích và cho những người được đề cập trong Chính sách bảo mật này.

  Là một phần trong nỗ lực của Chúng tôi để bảo đảm rằng Chúng tôi quản lý, bảo vệ và xử lý Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đúng cách, Chúng tôi sẽ rà soát các chính sách, thủ tục và quy trình liên quan của Chúng tôi tùy từng thời điểm. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên Website. Bạn sẽ được xem là đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách bảo mật khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi đó có hiệu lực. Bạn được nhắc nhở kiểm tra Website tùy từng thời điểm để cập nhật Chính sách bảo mật này.


  Was this article helpful?